นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

องค์กร SRC ภายใต้ SNOWFACE CO.,LTD. ได้อย่าลืมปฏิบัติตามนั้น
ด้วย สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยบังคับกับเจ้าของซึ่งอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือรับผิดชอบใดๆ โดยพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ เก็บข้อมูลความต้องการของผู้เยี่ยมชม
(Social Media) และช่องทางอื่นๆ
มาตรการที่กำหนดไว้ และคอยตรวจสอบตามข้อสงวนเหล่านี้เมื่อ พ.ศ.2562
เราอาจแก้ไขการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดเงื่อนไขของนโยบายที่พบกับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว
โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท
บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลเพิ่มหลังจากที่ท่านได้มีการทำธุรกรรม ทั้งในรูปแบบบุคคลและนิติบุคคลเพื่อสนันสนุนการใช้งานและประสบการณ์ของท่านให้ดีที่สุด

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่ท่านสมัคร ร้องขอ และ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อมูลของท่านเราจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
*เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

1.เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ

2.เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน

3.เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท

4.เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย

5.เพื่อการบริการหลังการขาย

6.เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

7.เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

8.เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข
*เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

1.วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย
เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค
และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

2.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของคุณ รวมไปถึงการนำเสนอ การประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางการตลาด
และบริษัทอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

4.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่าน Email :Pitchathan.2533@gmail.com Call Center
0957857761

การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น

การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน

การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล

การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
*. การร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1.รายละเอียดการติดต่อ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้
อีเมล : Pitchathan.2533@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
0957857761