นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 3 วัน รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
หากลูกค้ายังต้องการสั่งซื้อสินค้าโปรดทำรายการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง

สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน
นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า
โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
3สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย
4สินค้าที่จะเปลี่ยนใหม่ต้องเป็นรุ่นเดิมเท่านั้น

หมายเหตุ
สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่

สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม

หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน

วิธีการส่งคืนสินค้า
หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า
หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 0957857761